STOMATOLOGIA

  

O nas

Profesjonalne leczenie przez profesjonalną kadrę na profesjonalnym sprzęcie najnowszej generacji, to zobowiązania wobec pacjentów powierzających nam swoje zdrowie.


W zamian służymy naszą wiedzą oraz naszymi umiejętnościami w miłej atmosferze i komfortowych warunkach.


Swoją ofertę kierujemy do wymagającego pacjenta poszukującego gabinetu, gdzie w miłym klimacie zostanie poddany zabiegom o najwyższym standardzie. O Państwa zdrowie i komfort leczenia dba wysoko wykwalifikowana kadra korzystająca z nowoczesnego sprzętu.
Serdecznie zapraszamy.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

Małgorzata Siemiątkowska MANOR-HOUSE

Nr księgi 000000155280

Tekst jednolity z dnia 26.04.2015 roku

             ROZDZIAŁ I

             Postanowienia  ogólne

                §1

1.   Regulamin organizacyjny określa organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz spełnia wymogi określone w art. 23 oraz 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) w podmiocie leczniczym

Małgorzata Siemiątkowska MANOR-HOUSE, zwanym dalej „Podmiotem”.

Podmiot działa na podstawie:  

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z póż. zm.);

 1. Cele i zadania będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych, dostępnych metod promocji zdrowia, profilaktyki i leczenia, także poprzez podnoszenie poziomu świadczonych usług.
 2. Świadczenia mogą być udzielane pacjentom bezpłatnie w przypadku zawarcia umowy
 3. W pozostałych przypadkach, nie wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, świadczenia mogą być udzielane odpłatnie. Przed udzielaniem w/w świadczeń pacjent zostanie poinformowany o kosztach związanych z udzielonymi mu świadczeniami zdrowotnymi. Cennik w/w świadczeń stanowi załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
 4. Szczegółowy zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych określają umowy podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na ustaloną kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 6. Lekarze planują i realizują kompleksową opiekę lekarską nad osobą objętą specjalistyczną  opieką medyczną, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w warunkach ambulatoryjnych i domowych w zakresie:
 7. działań mających na celu utrzymanie zdrowia,
 8. działań mających na celu profilaktykę chorób,
 9. działań mających na celu rozpoznanie chorób,
 10. działań mających na celu leczenie chorób,
 11. działań mających na celu usprawnianie pacjenta,
 12. Lekarze stomatolodzy planują i realizują kompleksową opiekę stomatologiczną do której należy:

2) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);

 3) Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.);

 4) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252,         poz.     1697).

 5)  powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 6)  wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

 7)  niniejszego Regulaminu.

§2

Podmiot prowadzi działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą Specjalistyczne Centrum Medyczne Wyszogród.

§3

Podmiot udziela świadczeń w pomieszczeniach przedsiębiorstwa znajdujących się w Wyszogrodzie przy ulicy Płockiej 29 oraz w miejscu pobytu pacjenta.

§4

Regulamin obowiązuje:

1) wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w § 1 ust. 1 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia

2) wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

                                                       

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania podmiotu

§5

1.   Celem Podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez wykonywanie zawodowo działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania jak również działania mające na celu propagowanie zachowań prozdrowowtnych.

2. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dysponentem środków publicznych oraz umów cywilnoprawnych zawartych z innymi instytucjami, osobami prawnymi i pracodawcami, na rzecz osób uprawnionych do tych świadczeń.

 • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,
 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich,
 • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, uczelniami, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami
 • udzielanie świadczeń specjalistycznych osobom i podmiotom zainteresowanym na stałe lub okresowo,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
 • inne zadania zlecone przez osobę upoważnioną.

§6

 1. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 3. Zadania o których mowa w § 5-6 będą wykonywane przez personel medyczny Podmiotu, posiadający wymagane przepisami odrębnymi kwalifikacje zawodowe.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 5. Pomieszczenia oraz wyposażenie przedsiębiorstwa w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach
 6. Aparatura i sprzęt medyczny przedsiębiorstwa są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Szpitalami oraz innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 8. Innymi podmiotami.
 9. Na zewnątrz podmiot reprezentowany jest przez Kierownika.
 10. Kierownik podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Podmiotu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 11. W czasie nieobecności Kierownika zastępuje go osoba stosownie upoważniona przez niego.
 12. Kierownik wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na Podmiot nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Do wyłącznej dyspozycji  Kierownik zastrzega sobie:

 • zatwierdzanie planów inwestycyjnych,
 • tworzenie aktów normatywnych (zarządzenia wewnętrzne),
 • wydawanie upoważnień i pełnomocnictw ogólnych oraz do załatwiania    określonych spraw,
 • reprezentowanie jednostki przed organami kontroli zewnętrznej w trakcie            ich przeprowadzania i w postępowaniu pokontrolnym,
 • zawieranie umów na usługi medyczne,
 • podpisywanie umów cywilno-prawnych,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników Przychodni,
 • występowanie i współpraca z mediami,
 • nagradzanie i karanie pracowników.
 • Poradnia kardiologiczna:
 • Poradnia okulistyczna z gabinetem diagnostyczno - zabiegowym:
 • Poradnia ginekologiczno - położnicza:
 • Poradnia stomatologiczna:
 • Gabinet internistyczny:
 • Poradnia neurologiczna:
 • Gabinet położnej:
 • Poradnia ortopedyczna:
 • Poradnia alergologiczna:
 • Poradnia endokrynologiczna:
 • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy:
 • Poradnia dermatologiczna:
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci:
 • Poradnia chorób błony śluzowej i przyzębia:
 • Gabinet diagnostyczno zabiegowy:
 • Pracownia USG:
 • Punkt pobrań materiałów do badań:
 • Poradnia urologiczna z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym:

13.   Poszczególne komórki organizacyjne Podmiotu oraz osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu pod względem diagnostyczno- leczniczym i administracyjno-gospodarczym.

§7

1.     Zadania o których mowa w § 5-6 będą wykonywane przez personel medyczny Podmiotu, posiadający wymagane przepisami odrębnymi kwalifikacje zawodowe.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3. Pomieszczenia oraz wyposażenie przedsiębiorstwa w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach

4. Aparatura i sprzęt medyczny przedsiębiorstwa są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§8

Cele i zadania określone w § 5-6 Podmiot realizuje z wykorzystaniem posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętowych i finansowych oraz we współpracy z:

1. Szpitalami oraz innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą; 

2. Innymi podmiotami.

Struktura organizacyjna podmiotu i zasady współdziałania

§9

1.   Na czele podmiotu stoi Kierownik, któremu podlegają wszyscy pracownicy, a w szczególności osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w imieniu Podmiotu.

§10

Struktura przedsiębiorstwa Podmiotu przedstawia się następująco:

Podmiot leczniczy: Małgorzata Siemiątkowska MANOR-HOUSE

Przedsiębiorstwo: SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE WYSZOGRÓD

Adres przedsiębiorstwa: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego:

                         3-Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

Jednostka organizacyjna: SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE  WYSZOGRÓD

Adres jednostki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

W skład jednostki organizacyjnej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 001

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 - Leczenie ambulatoryjne            specjalistyczne, HC.1.3.5 - Leczenie w domu pacjenta

Kod resortowy dziedziny medycyny: 53 Kardiologia

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 1100          Poradnia kardiologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 002

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 - Leczenie ambulatoryjne            specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 23 – Okulistyka

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 1600          Poradnia okulistyczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 003

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 - Leczenie ambulatoryjne            specjalistyczne, HC.1.3.5 – Leczenie w domu pacjenta

Kod resortowy dziedziny medycyny: 29 – Położnictwo i ginekologia

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 1450          Poradnia położniczo - ginekologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 004

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.2 - Leczenie stomatologiczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 77 – Stomatologia zachowawcza z        endodoncją , 76 – Stomatologia dziecięca, 72 - Chirurgia stomatologiczna,        75 – Protetyka stomatologiczna

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 1800          -  Poradnia stomatologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 005

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 - Leczenie ambulatoryjne            specjalistyczne, HC.1.3.5 – Leczenie w domu pacjenta

Kod resortowy dziedziny medycyny: 07 – Choroby wewnętrzne,

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 1000          -  Poradnia chorób wewnętrznych

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 006

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 - Leczenie ambulatoryjne            specjalistyczne, HC.1.3.5 – Leczenie w domu pacjenta

Kod resortowy dziedziny medycyny: 22 Neurologia

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 1220          - Poradnia neurologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 007

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.9 Pozostała opieka            ambulatoryjna, Hc.6.1 – Opieka nad rodziną matką i dzieckiem, Hc.6.1.9 –     Inna,  HC.1.3.9 – Pozostała opieka ambulatoryjna, HC.6.7 – Oświata i       promocja zdrowia

Kod resortowy dziedziny medycyny: 101 – Położnictwo

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 0034          -  Poradnia (gabinet)położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 008

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 - Leczenie ambulatoryjne            specjalistyczne, HC.1.3.5 – Leczenie w domu pacjenta

Kod resortowy dziedziny medycyny: 25 – Ortopedia i traumatologia narządu          ruchu

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 1580          - Poradnia chirurgii urazowo ortopedycznej

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 009

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 - Leczenie ambulatoryjne            specjalistyczne, HC.1.3.5 – Leczenie w domu pacjenta

Kod resortowy dziedziny medycyny: 36 – Alergologia

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 1010          - Poradnia alergologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 011

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 - Leczenie ambulatoryjne       specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 44 - Endokrynologia

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 1030          - Poradnia endokrynologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 012

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 - Leczenie ambulatoryjne            specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 44 - Endokrynologia

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 1040          - Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 013

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 - Leczenie ambulatoryjne            specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 09 – Dermatologia i wenerologia

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 1200          - Poradnia dermatologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 014

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.2 - Leczenie stomatologiczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 76 – Stomatologia dziecięca

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 1801          - Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 015

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.2 - Leczenie stomatologiczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 74 – Periodontologia

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 1810          - Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 016

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 – Leczenie ambulatoryjne            specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 23 – Okulistyka

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 9450          – Gabinet diagnostyczno - zabiegowy

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 017

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.4.2.1 – USG

Kod resortowy dziedziny medycyny: 07 – Choroby wewnętrzne

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 7210         

– Pracownia USG

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 018

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.4 – Pomocnicze usługi opieki    zdrowotnej

Kod resortowy dziedziny medycyny: 10 – Diagnostyka laboratoryjna

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 7110          – Punkt pobrań materiałów do badań

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

Adres komórki organizacyjnej: ul. Płocka 29, 09-450 Wyszogród

Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną: 019

Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia: HC.1.3.3 - Leczenie ambulatoryjne            specjalistyczne

Kod resortowy dziedziny medycyny: 34 – Urologia

Kod  resortowy  charakteryzujący  specjalność  komórki  organizacyjnej: 1640          - Poradnia urologiczna

Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka      organizacyjna: 01

§11

Zadania  jednostek  organizacyjnych  i  komórek  podmiotu  określa  Rozdział  II  niniejszego

Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV

Przebieg procesu udzielania świadczeń, w tym również w przypadku pobierania opłat Warunki współdziałania z innymi podmiotami

§12

 1. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego w jednostce i komórkach organizacyjnych określonych w niniejszym Regulaminie. Podmiot organizuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń, właściwą ich dostępność, a także właściwą jakość udzielanych świadczeń.
 2. Podmiot realizuje świadczenia ambulatoryjne od poniedziałku do soboty. Szczegółowy harmonogram udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej znajduje się na tablicy ogłoszeń.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości na bieżąco, po dokonaniu rejestracji. Podmiot przyjmuje pacjenta w ustalonym terminie. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielania świadczenia, a które uniemożliwiają zachowanie ustalonego terminu, Podmiot w każdy dostępny sposób informuje pacjenta o zmianie terminu.
 4. Podmiot w celu zapewnienia leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.

§13

1.Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego.

2.Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom w ramach funkcjonowania Poradni Stomatologicznej, Poradni stomatologicznej dla dzieci oraz Poradni chorób błony śluzowej i   przyzębia.

3.Świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.

4.Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:

- osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń,

- telefonicznego pod numerem telefonu: 24 386 27 77 lub 782 982 439,

- za pośrednictwem strony internetowej: www.lekarze-wyszogrod.pl

5.Odwołanie wizyty:

-Wizytę należy odwołać co najmniej na 1 dzień roboczy przed wyznaczoną wizytą.

-Podmiot  może żądać opłaty za każdą nieodwołaną wizytę w wysokości 50zł za każdą godzinę.

6.Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

7. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.

Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.

Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

8. Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§14

1.Podmiot leczniczy udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym, kierują na leczenie szpitalne, badania diagnostyczna lub konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania.

3.  Bez skierowania są udzielane świadczenia na zasadach określonych w ustawie o  powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

§ 15

1.Do głównych zadań organizacyjnych komórek organizacyjnych o których mowa w  §13         należy:

 • realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie;
 • kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków;
 • dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego;
 • zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta;
 • wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.
 • badanie i porada lekarska,
 • postawienie diagnozy,
 • działania diagnostyczne
 • udzielenie pierwszej pomocy doraźnej
 • profilaktyka stomatologiczna
 • świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej
 • świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej
 • świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej
 • świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej
 • świadczenia z zakresu periodontologii
 • świadczenia z zakresu implantologii stomatologicznej
 • prowadzenie dokumentacji medycznej.

2.Do podstawowych zadań wszystkich komórek organizacyjnych o których mowa w  §13        należy:

3.Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez przedsiębiorcę będącego podmiotem leczniczym.

4.Współdziałanie między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania Podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 16

W zakresie wskazanym w §12 ust.1 i §13 ust.1 udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku.

§ 17

1.Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.

2.Informacja o prawach wskazanych w ust.1, uwzględniająca ograniczenia tych praw określone w przepisach prawa, udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację taką udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.

§ 18

1. RĘKOJMIA

Zgodnie z Art.627- 646 Kodeksu Cywilnego pacjentowi przysługuje rękojmia. W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy Podmiotu wykonują swoje usługi na najwyższym poziomie. Udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w gabinecie plomby (wypełnienia) oraz uzupełnienia protetyczne.

Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas w ciągu 14dni od zgłoszenia lub w terminie wymaganym przez proces technologiczny(w przypadku uzupełnienia protetycznego) zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.

2.  Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent:

-przerwał zaplanowane leczenie lub jednocześnie leczy zęby w innym gabinecie

-nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych

-nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia  

-nie wykonał odbudowy protetycznej zęba po leczeniu kanałowym

-użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza

-samodzielnie lub w innym gabinecie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego

-uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień

-cierpi na bruksizm (zgrzytanie  zębami )

-ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez

-uszkodził protezę poza jamą ustną

-na prośbę pacjenta wykonano alternatywny a nie optymalny plan leczenia

3.  POWIKŁANIA NIEPODLEGAJĄCE REKLAMACJI

Przed zaplanowaniem leczenia pacjent musi być świadomy, że pomimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia może dojść do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:

- ból leczonego zęba lub tkanek otaczających

- szczękościsk

- pęknięcie, złamanie zęba

- bolesność tkanek miękkich, obrzęk, ropień, krwiak, przedłużone krwawienie (po zabiegach chirurgicznych)

- podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie

- reakcja alergiczna na zastosowane leki

- zaostrzenie współistniejących schorzeń

Wystąpienie powyższych powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

- dyskomfort i stres spowodowany bólem,

- konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży

- problemy z jedzeniem i mówieniem, problemy estetyczne

- nieplanowane wcześniej leczenie kanałowe zęba

- nie przewidzianą wcześniej ekstrakcję zęba.

Do większości z wymienionych powikłań dochodzi sporadycznie i mijają szybko, bez śladu, to jednak nie należy planować poważnych zabiegów stomatologicznych przed ważnymi wydarzeniami takimi jak np.: wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

§ 19

ODPŁATNOŚĆ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. Odpłatność za świadczone usługi komercyjne następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym cennikiem, który stanowi osobny załącznik nr 2 stanowiący integralną część regulaminu.
 1. Przed przystąpieniem do wykonania pracy protetycznej pacjent

wpłaca zaliczkę w wysokości 20%-40% uzupełnienia protetycznego. Pozostałą część odpłatności pacjent wpłaca na wizycie przed ostatecznym oddaniem pracy protetycznej, np.: przed zacementowaniem korony .

3. Udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii podlega opłacie

4. Opłata, o której mowa w ust. 3 wynosi:

•    7 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

•    0,70 zł za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej

•     7 zł za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, w przypadku dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej. 

§20

 1. Podmiot prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie stosownie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacje medyczną udostępnia się osobie upoważnionej przez pacjenta za życia.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniona na zasadach określonych w art.. 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej podmiot pobiera opłaty.
 5. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności.

§21

1.Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. 

2.Podmiot udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy stosownych przepisów w następujący sposób:

•             do wglądu w miejscu udzielania świadczeń podmiotu

•             poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii

•             poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji

3. Udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii podlega opłacie

4.Opłata, o której mowa w ust. 3 wynosi:

•  7 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

•  0,70 zł za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej

•  7 zł za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, w przypadku dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej. 

ROZDZIAŁ V

Prawa i obowiązki Pacjenta

Prawa Pacjenta

§22

1. Poszanowania godności, intymności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny.

2. Świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zgodnie z zasadami etyki zawodowej personelu medycznego oraz należytą starannością, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z jawnej opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

3. Przystępnej, rzetelnej informacji o stanie zdrowia, proponowanych oraz możliwych do zastosowania w Podmiocie metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

4. Wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych podmiotu.

Obowiązki Pacjenta

§23

Do obowiązków Pacjenta, należy w szczególności:

1.Przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu.

2.Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania    alkoholu na terenie działania Podmiotu.

3.Przestrzegania zasad higieny osobistej.

4.Posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

5.Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż.

6.Przestrzeganie zaleceń lekarza.

7. Zachowywanie się w sposób nie zakłócający pracy Podmiotu, a także spokoju innych osób.

8. Poszanowanie mienia Podmiotu.

9.Współpraca z personelem Podmiotu w wykonywaniu czynności przyczyniających się do przywrócenia lub utrzymania zdrowia. 

§24

1.  Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych    ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu.

2. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.

3. Kierownik „SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO WYSZOGRÓD” zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

§25

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po podpisaniu przez Kierownika SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO WYSZOGRÓD

2.Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

3.Podanie Regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta w rejestracji, a także na stronie internetowej www.lekarze-wyszogrod.pl

§26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności leczniczej, kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa.

                                                  

Załącznik Nr 1 do REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO PODMIOTU LECZNICZEGO Małgorzata Siemiątkowska MANOR-HOUSE Nr Księgi 000000155280

LP

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

CENA JEDNOSTKOWA

 
 

W ZŁOTYCH

 
   

1

Badanie w gabinecie specjalistycznym

120 zł

 

2

Porada lekarska-odczyt wyników badań

60 zł

 

3

EKG spoczynkowe bez opisu

20 zł

 

4

EKG spoczynkowe z opisem

50 zł

 

5

ECHO serca

150 zł

 

6

Holter EKG

180 zł

 

7

Holter RR

120 zł

 

8

Próba wysiłkowa

150 zł

 

9

USG ginekologiczne

80 zł

 

10

Cytologia

80 zł

 

11

Powtórzenie recepty

30 zł

 

12

Zaświadczenie lekarskie

30 zł

 

13

Badanie kolposkopowe

100 zł

 

14

Krioterapia nadżerki

350-400zł

 

15

Krioterapia drobnych zmian na sromie

100-300zł

 

16

Panel wziewny

150 zł

 

17

Panel pokarmowy

120 zł

 

18

Badanie USG (jedno badanie)

60 zł

 

19

Badanie USG (drugie i każde następne badanie)

40 zł

 

                                                                                                                     

Załącznik Nr 2 do REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO PODMIOTU LECZNICZEGO Małgorzata Siemiątkowska MANOR-HOUSE Nr Księgi 000000155280

CENNIK KOMERCYJNYCH USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

NIEOBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM W NFZ

1

ZNIECZULENIE

PRZEWODOWE

30 zł

NASIĘKOWE

20 zł

2

WYPEŁNIENIE W ZĘBIE STAŁYM

CHEMOUTWARDZALNE

100 zł

ŚWIATŁOUTWARDZALNE  KL.

I, II, III, IV, V

100 – 130zł

3

ODBUDOWA ZĘBA Z FORMÓWKĄ

120 zł

4

WYPEŁNIENIE W ZĘBIE MLECZNYM

CHEMOUTWARDZALNE

60 zł

ŚWIATŁOUTWARDZALNE

60 zł

5

WYPEŁNIENIE KANAŁÓW

POJ. KANAŁU

150 zł

2 KANAŁÓW

200 zł

3 KANAŁÓW

250 zł

6

EKSTYRPACJA – USUNIĘCIE MIAZGI

30 zł

7

OPATRUNEK

DO KANAŁU

50 zł

FLECZER

30 zł

8

DEWITALIZACJA ZĘBA / ZATRUCIE/

50 zł

9

PŁUKANIE ZGORZELI Z OPATRUNKIEM

50 zł

10

CZYSZCZENIE ZĘBA I TLENEK CYNKU

50 zł

11

LAKOWANIE BRUZD JEDNEGO ZĘBA STAŁEGO

30 zł

12

LAKIEROWANIE - FLUOROWANIE

50 zł

13

WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY Z KULKĄ

350 zł

14

WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY

POJEDYŃCZY

250 zł

DZIELONY

300 zł

15

CEMENTOWANIE KORONY

50 zł

16

ODBUDOWA ZĘBA NA WKŁADZIE STANDARDOWYM I OKOŁOMIAZGOWYM

150 – 180zł

17

ODBUDOWA ZĘBA NA WKŁADZIE Z WŁÓKIEN SZKLANYCH

400 zł

18

ZDJĘCIE KORONY / MOSTU/

50 zł

19

KORONA

PORCELANOWA

600 zł

LANA /STAL/

300 zł

AKRYLOWA

300 zł

20

1 PUNKT W NAPRAWIE PROTEZY

80 zł

21

PUNKT W PROTEZIE AKRYLOWEJ

50 zł

22

PROTEZA

CAŁKOWITA

800 zł

SZKIELETOWA

1300 zł

SZKIELETOWA NA NYLONIE

1800 zł

23

PROTEZA CZĘŚCIOWA NYLONOWA 2 PUNKTY

900 zł

24

PROTEZA CZĘŚCIOWA NYLONOWA POWYŻEJ 2 PUNKTÓW

1200 zł

25

ONLEY I INLEY

150 – 400zł

26

MERYLAND

750 zł

27

USUNIĘCIE KAMIENIA I CZYSZCZENIE (ŁUK ZĘBOWY)

60 zł

28

PIASKOWANIE

100 zł

29

EKSTRAKCJA

ZĘBA MLECZNEGO

60 zł

ZĘBA STAŁEGO

100 zł

ZĘBA Z DŁUT. Z NACIĘCIEM PŁ.

250 zł

ZĘBA Z DŁUT. WEW. ZĘBO.DOŁ

150 zł

30

NACIĘCIE ROPNIA

50 zł

31

SZYCIE

50 zł

32

SPONGOSTAN – ANTEMA (LEK PO EKSTR.)

30 zł

33

APLIKACJA LEKU DO KIESZONKI

20 zł

34

PRZEGLĄD / KONSULTACJA

30 zł

35

WYMAZ

90 zł

36

SZYNA RELAKSACYJNA

250 zł

37

RTG

30 zł

38

KIRETAŻ ZAMKNIĘTY

90 zł

39

PODŚCIELENIE PROTEZY

250 zł

40

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

90 zł

Specjalistyczne Centrum Medyczne © 2014. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.